Capt. R. Gopalakrishnan &Capt. C.N.Sarat Kumar, AEMA, Visits HIMT on 06 Dec 17
hindustan institute of marine training chennai